★ FLORBAL.ORG / Obchodné podmienky Florbal.org

Obchodné podmienky Florbal.org

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.florbal.org. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho Kramako s.r.o. a kupujúceho (zákazník).

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Danné objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.florbal.org sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami (zaškrtol políčko v objednávke "Súhlasím s Obchodnými podmienkami internetového obchodu...") tak ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie danných formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím. Vyplnením záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.florbal.org, kupujúci dáva predávajucemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.florbal.org a právnym poriadkom platným v SR.

Reklamácie doručovacích služieb

Ak k vám zásielka príde poškodená postupujte, prosím, následovne:

 • Zásielku si vždy prezrite pred dopravcom.
 • V prípade poškodenia obalu (pokrčený, roztrhaný, rozmočený...) spíšte ihneď s dopravcom protokol o poškodení zásielky.
 • Nenechajte sa dopravcom presvedčovať, že zásielka nie je dobre zaistená.

V prípade problému kuriérom, píšte na adresu info@florbal.org. Do predmetu správy uveďte "Problém s prepravou", popíšte problém, uveďte kontakty na seba, číslo zásielky a číslo objednávky. Váš problém budeme riešiť s dopravcom a oznámime Vám ďalší postup.
Nechceme, aby Vám poškodené zásielky znepríjemňovali nakupovanie v našom internetovom obchode. Za dopravu sa platí veľa korún a je potrebné, aby tovar bol dopravený v poriadku.

Reklamácia poškodeného tovaru

Príjemca zásielky je povinný si pri prevzatí zásielku prehliadnuť a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky znatelných poškodeniach, popr. zjavné a vnútri znatelné čiastočné straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať u zasielateľa.

O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť spísaný ihneď zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať.

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej predaní a prevzatí príjemcom zjavná, je príjemca zásielky povinný oznámiť zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia zásielky na telefónnom čísle +421 950 605 752. Príjemca je povinný umožniť zasielateľovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody.

K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť reklamačný protokol (jednoduchý popis čo je na tovare poškodené), kompletný zoznam častí výrobku a kópiu faktúry.

Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstraniteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, ak si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka späť.

Podmienkou pre začatie reklamačného konania je doručenie reklamovaného tovaru na adresu predajně.

Reklamovaný tovar zasielajte na adresu:

Krimar s.r.o.
P.O.BOX 119
022 01 Čadca

Po obdržaní vyššie uvedených náležitostí, predávajúci zaháji reklamačné riadenie u dodávateľa. Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jeho uplatnenia.

Predávajúci ďalej informuje kupujúceho najnesôr do troch dní od obdržania vyjadrenia o reklamácii od dodávateľa. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať telefonicky alebo e-mailem.

Odstúpenie od nákupnej zmluvy (vrátenie tovaru, výmena)

Kupujúci má právo podľa odstavca 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru.  Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci najnesôr do 10 dní zákazníkovi vráti späť odpovedajúcu čiastku bankovým prevodom.

Podmienky pre vrátenie peňazí

 • Tovar musí byť neporušený v originálnom obale, tak aby mohol byť ďalej ponúkaný zákazníkom.
 • Zákazník musí zásielku odoslať do 14 dní po obdržaní tovaru.
 • Vraciame vám iba peniaze za tovar, nie za poštovné. Zásielky dobierkou nebudú prijaté.

Podmienky pre výmenu tovaru:

 • Tovar na výmenu musí byť neporušený v originálnom obale, tak aby mohlo byť ďalej ponúkaný zákazníkom.
 • Zákazník zašle tovar na svoje náklady, do balíku k tovaru priloží popis o výmene.
 • Vymenený nový tovar bude zákazníkovi zaslaný ZDARMA, budeme účtovať len poštovné 4€.

Vrátený tovar zasielajte na adresu:

Krimar s.r.o.
P.O.BOX 119
022 01 Čadca

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho. Pri prevzatí tovaru od nášho prepravcu obdrží kupujúci k tovaru daňový doklad.
Všetky osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári sú dôverné viz. ochrana osobných údajov.
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť nákupnú cenu.

Predávajúci má právo od nákupnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu. S celkovou sumou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 14-tich dní od doručenia.

Dodacie a platobné podmienky

 • Vopred bezhotovostným prevodom z účtu
 • V hotovosti dobierkou pri prevzatí tovaru (prepravná spoločnosť Geis)
 • Na fakturu (školy, organizácie)

Ak sa rozhodnete platiť v hotovosti, potom tovar obdržíte prostredníctvom poštovej dobierky. Pri odbere tovaru v hodnote presahujúcej 60 € sa nezapočítava poštovné ani balné! V opačnom prípade je poštovné 4.95 €.

U nadmerného tovaru (bránky, mantinely atd.) je poštovné individuální dle vzdálenosti a váhy od 12€. Nevztahuje sa zde zlava "poštovné zdarma nad 60 €"

Pre zákazníkov, ktorí budú platiť bezhotovostným prevodom bude cena za balík 4 €.

Po odoslaní objednávky vám bude zaslaný email s číslom balíka cez ktorý je možné balík online sledovať. V prípade problémov s dodaním tovaru nás prosím kontaktujte na info@oflorbal.org.

Doba dodania je asi 2-5 pracovných dní. Snažíme sa vždy informovať kupujúceho, za akú dobu bude tovar u neho doma.

Ochrana osobných údajov

Prevozovateľ internetového obchodu Kramako s.r.o. sa zaväzuje rešpektovať súkromie všetkých svojich zákazníkov. Aby Vám ale mohli byť poskytnuté kvalitné služby, je potrebné poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta sú však veľmi starostlivo chránené pred zneužitím.

Požadované údaje - fyzická osoba

Každý zákazník musí pri registrácii uviesť údaje nutné k bezproblémovému vybaveniu objednávky. Ak je zákazník fyzická osoba, sú vyžadované nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • úplná poštová adresa, tj. ulica, mesto, PSČ
 • aspoň jeden funkčný kontakt - telefonický, faxový, prípadne e-mailový

Všetky tieto informácie sú nutné pre jednoznačnú identifikáciu kupujúceho. Údaje sú používané k prijatiu objednávky, realizácii a zaúčtovaniu platby za nakúpený tovar, za účelom správneho dodania tovaru a ďalej pre akúkoľvek komunikáciu so zákazníkom. Údaje sú uložené v databáze, ak užívateľ nepožiada o ich vymazanie.

Ak si zákazník požaduje doručovanie objednávok na inú adresu, akú predtým uviedol, môže uviesť alternatívnu adresu pre dodanie tovaru.

Požadované údaje - právnická osoba

Ak zákazník vystupuje ako právnická osoba, mal by naviac uviesť tiež údaje o firme:

 • meno firmy
 • úplnú poštovú adresu, tj. ulica, mesto, PSČ
 • aspoň jeden funkčný kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový
 • kontaktnú osobu
 • IČ a IČ DPH

Tieto údaje sú dôležité pre vyhotovenie daňového dokladu obvykle vyžadovaný oboma stranami a to vrátane všetkých patričných náležitostí.

Všetky údaje o Vašich doterajších nákupoch sú uložené v zabezpečenej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Tieto údaje sú nutné pre zaistenie dodania tovaru, vybavenie reklamácií a prípravu marketingových akcií.

Internetový obchod Florbal.org si veľmi váži Vašej dôvery a chráni Vaše súkromé dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Žiadne z týchto údajov nie sú poskytované ďalším subjektom.

Súhlas s používaním osobných dát

Používaním internetového obchodu Florbal.org súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.

Vymazanie dát z databázy

Každý registrovaný zákazník bude ihneď odstránený z databázy na základe žiadosti zaslanej na adresu info@florbal.org

Zasielanie informačných vyjadrení (newsletter)

Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a svoje ponuky zasielame iba zákazníkom, ktorí nám k tomu udelili svoj súhlas pri registrácii. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť v administrácii osobných údajov a tým okamžite zastaviť zasielanie vyššie uvedených informácií. Pod pojmom informácia sa rozumie zasielanie aktuálnych vyjadrení o mimoriadnych punukách, zľavách a výpredajoch tovaru z našej ponuky.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenom v katalógu internetového obchodu www.florbal.org, ak by nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Účastníci sa vyslovene v zmysle ust. § 262 odstavca 1 obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami vyslovene stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, hlavne jeho ust. § 409 a násl.